نمونه کارهای هنرجویان

 

logo-camera-jpg23_out3
مدل سازی
logo-big-villa_saba-taj-abadi3
فضای ویلایی
logo-big-house_mohamad-davarzani3
فضای خارجی
logo-classic-kitchen_sanaz-mohamadi3
فضای داخلی
logo-old-alleys-_sahar-jafarian3
فضای قدیمی
logo-old-alleys-_sahar-jafarian3
تکنیک های رندر